ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งาน

1. บทนำ

หจก. ไอดีอีเอ (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “Domain High”) ในฐานะเจ้าของ และ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ โดเมนไฮดอทคอม หรือ www.DomainHigh.com อันรวมไปถึงบริษัทสาขาและพันธมิตรทางธุรกิจที่นำเสนอการบริการให้กับคุณ (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า“เว็บไซต์”) ภายใต้เงื่อนไขอันมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าและบริการทุกประเภทที่ทางเว็บไซต์เสนอไว้ Domain High ขอให้คุณได้อ่านข้อตกลงดังต่อไปนี้อย่างละเอียด หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด ทาง Domain High ขอให้หลีกเลี่ยงหรืออย่าเข้าใช้งานที่เว็บไซต์นี้ การที่คุณใช้เว็บไซต์นี้หรือเข้าไปดูข้อมูลในหน้าใดๆ ของเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้โดยหมายรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ Domain High กำหนดขึ้นด้วย


2. การติดต่อสื่อสาร

การติดต่อสื่อสารใดๆ ระหว่างลูกค้าและตัวแทนโดยชอบธรรมของ Domain High จะเป็นไปโดยชอบในข้อตกลงซื้อขายจริงก็ต่อเมื่อมีการใช้การสื่อสารที่กำหนดไว้ดังนี้เท่านั้น

2.1 การติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ จะต้องใช้เลขหมาย (66)8 7009 9989 (หากมีการใช้เบอร์อื่นใดนอกเหนือจากนี้ ทางร้านไม่ถือว่าเป็นการติดต่อกับ Domain High ทั้งสิ้น)

2.2 การติดต่อสื่อสารผ่านทางจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (email) จะต้องใช้ที่อยู่ทางอีเมล์ที่ขึ้นต้นด้วยชื่อใดๆ ที่ร้านกำหนดรูปแบบไว้ได้แก่ ชื่อใดๆ แล้วตามด้วย @DomainHigh.com และ DomainHigh.com@gmail.com เท่านั้น ตัวอย่างเช่น sales@DomainHigh.com หรือ ชื่อพนักงาน@DomainHigh.com ทางร้านจะไม่ยินยอมหรือรับทราบใดๆ เมื่อมีการติดต่อตกลงซื้อขายสินค้าและบริการทุกประเภท ผ่านชื่อที่อยู่อีเมล์ที่ลงท้ายด้วยบริการอื่นๆ ทั้งสิ้น เช่น @hotmail.com, @gmail.com เป็นต้น

2.3 การติดต่อสื่อสารผ่านระบบสนทนาออนไลน์ด้วยระบบหรือโปรแกรมต่างๆ เช่น facebook, twitter, line, what app, instagram เป็นต้น จะใช้เพื่อการสอบถามข้อมูลและให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการเท่านั้น Domain High จะไม่ยินยอมหรือรับทราบใดๆ เมื่อมีการติดต่อตกลงซื้อขายสินค้าและบริการทุกประเภท ผ่านทางช่องทางอื่นๆ ที่มิใช่ระบบ e-commerce บนเว็บไซต์ของ Domain High

2.4 การติดต่อสื่อสารผ่านระบบสนทนาออฟไลน์ด้วยการแจ้งเตือน หรือสอบถามข้อมูล เช่น ระบบ contact us, เว็บบอร์ด เป็นต้น จะใช้เพื่อการสอบถามข้อมูลและให้รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการเท่านั้น Domain High จะไม่ยินยอมหรือรับทราบใดๆ เมื่อมีการติดต่อตกลงซื้อขายสินค้าและบริการทุกประเภท ผ่านทางช่องทางอื่นๆ ที่มิใช่ระบบ e-commerce บนเว็บไซต์ www.DomainHigh.com หรือ e-commerce app บนเฟสบุ๊คของ Domain High ทั้งสิ้น

2.5 การติดต่ออื่นใด นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 1-4 นั้น ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อบรรดาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานโดยทุจริตและมิชอบต่อลูกค้าจากช่องทางนั้นในทุกกรณี

3. ข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์

ทาง Domain High ได้ทำการตรสวจเช็คข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ให้มีความถูกต้องมากที่สุด

Domain High ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์หรือยุติการให้บริการได้ทุกเมื่อทั้งที่เป็นการถาวรหรือชั่วคราวโดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลและองค์ประกอบทุกๆ ส่วนในเว็บไซด์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคทั่วไปเท่านั้นไม่มีข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้คำแนะนำการวินิจฉัยการให้คำปรึกษาแต่อย่างใด รวมถึงมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยน พึงระลึกไว้ว่าคุณและผู้ติดตามของคุณใช้ข้อมูลที่ประกอบขึ้นในเว็บไซต์ของเราด้วยความเสี่ยงของตัวคุณเอง หากคุณพบข้อผิดพลาดหรือการละเลยเว้นว่างในส่วนใดของเว็บไซต์ของเรากรุณาแจ้งให้เราทราบ

4. กฎกติกามารยาทในการใช้งานและการนำเสนอข้อมูล

Domain High ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่คุณได้ทำการนำเสนอต่อสาธารณชน (ทั้งนี้หมายถึงหน้าใดๆ ก็ตามที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์) Domain High ไม่จำเป็นต้องเห็นด้วยและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเนื้อหาใดๆ เหล่านั้นที่คุณหรือผู้ใช้งานท่านอื่นได้ทำการเผยแพร่ออกมาแก่สาธารณชน

ทั้งนี้ Domain High ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบเนื้อหาหรือความคิดเห็นของคุณได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Domain High ขอกำหนดข้อห้ามมิให้สมาชิกหรือบุคคลใดทำการใช้เว็บไซต์เป็นจุดเผยแพร่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 ข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท ส่อเสียด หรือคุกคามว่ากล่าวให้ร้ายแก่สมาชิกท่านอื่นหรือบุคคลที่สาม

4.2 การนำเสนอเผยแพร่ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการนำเสนอที่ส่อไปในทางลามกอนาจารหรือขัดต่อกฎหมายใดๆ ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของประเทศไทย

4.3 การเผยแพร่หรืออัพโหลดไฟล์ข้อมูลที่มีซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมไวรัสอันส่งผลให้เกิดการทำงานที่ไม่ปกติหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ Domain High และ/หรือระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงระบบเครือข่ายของบุคคลที่สาม

4.4 ข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าที่เป็นการผิดกฎหมายของประเทศไทยหรือนานาประเทศรวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของ Domain High หรือบุคคลที่สาม

4.5 การนำเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่เป็นการโฆษณาหรือเนื้อหาที่เป็นการประชาสัมพันธ์อันมีเจตนาเพื่อจะกระตุ้นให้เกิดการซื้อสินค้า

5. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของ Domain High อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของคุณ Domain High มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นและมิได้สื่อโดยนัยว่า Domain High ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่านั้น การเข้าเยี่ยมชมหรือใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นๆ นั้นถือเป็นหน้าที่ของคุณในการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลในเว็บไซด์เหล่านั้นด้วยตนเอง การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆ นั้น เราขอแนะนำให้คุณอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าวและเราไม่อนุญาตให้คุณทำลิงค์จากเว็บไซต์ของตนเองเพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านั้นโดยมิได้มีการขออนุญาตจาก Domain High เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน กรุณาติดต่อเราหากคุณต้องการทำลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม

6. เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

Domain High เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าสัญลักษณ์และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ปรากฏในทุกๆ หน้าของเว็บไซต์นี้ (กล่าวโดยรวมคือ "เครื่องหมายการค้า") ห้ามมิให้ผู้ใดหรือบริษัทใดทำการสำเนา ตกแต่งดัดแปลง ทั้งเพื่อการเผยแพร่หรือจัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Domain High หากผู้ใดหรือบริษัทใดทำการละเมิด Domain High ย่อมมีสิทธิ์ในการดำเนินคดีกับผู้ละเมิดนั้นได้จนถึงที่สุด

7. สมาชิก

เว็บไซต์ของ Domain High ไม่ให้บริการกับผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่นอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมายของเราหรือสมาชิกที่เคยถูก Domain High ตัดสิทธิ์การใช้งานไปแล้ว ผู้ใช้งานแต่ละท่านจะได้รับอนุญาตให้มีบัญชีผู้ใช้งานได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น การละเมิดเงื่อนไขที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นอาจส่งผลให้เกิดการระงับบัญชีผู้ใช้งานได้

Domain High อาจมีโปรโมชั่นหรือรางวัลพิเศษให้แก่สมาชิกของเราเป็นครั้งคราวในการรับโปรโมชั่นพิเศษดังกล่าวหากสมาชิกผู้ใช้งานท่านใดที่ได้รับรางวัล (จะเป็นของรางวัลเครดิตพิเศษบัตรของขวัญคูปองหรือผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้) จาก Domain High แต่มีการสมัครสมาชิกซ้ำซ้อนเอาไว้ในหลายชื่อหรือใช้อีเมล์แอดเดรสหลายชื่อรวมถึงการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือมีการกระทำอันเป็นการหลอกลวงจะถูกตัดสิทธิในการได้รับรางวัลใดๆ ในกิจกรรมที่ทางเราได้จัดขึ้นและอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายหรือมีโทษปรับตามกฎหมายอาญา

การใช้งานเว็บไซต์ของ Domain High ให้พึงตระหนักว่าคุณต้องมีอายุครบตามที่กฎหมายกำหนดในการทำสัญญากับเราและต้องมิใช่บุคคลที่เคยถูกระงับการให้บริการตามกฎหมายของประเทศไทยหรือขอบเขตกฎหมายอื่นใด และเมื่อทาง Domain High แจ้งความประสงค์ไป คุณต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงและถูกต้องของตนเอง หากทาง Domain High ตรวจสอบพบว่าคุณได้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ Domain High มีสิทธิ์ที่จะระงับสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกชั่วคราวตลอดจนยกเลิกการเป็นสมาชิกของคุณหรือปฏิเสธการสมัครสมาชิกเพื่อใช้งานของคุณอีกในอนาคตคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ผู้เดียวในการเก็บรักษาชื่อบัญชีผู้ใช้งานและรหัสผ่านของตนเองให้เป็นความลับคุณตกลงยินยอมที่จะรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อบัญชีผู้ใช้งานของคุณเอง

8. การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด

Domain High มีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อหากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากสินค้าในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิดหรือลงรายละเอียดที่ผิดเป็นต้น) ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้นและเราได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นแล้ว Domain High จะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนเงินที่ชำระมา

9. การยกเลิกการสั่งซื้อและจำกัดสิทธ์บัญชีผู้

Domain High มีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อและจำกัดสิทธ์บัญชีผู้ได้ทุกเมื่อที่พบว่ามีการไม่ชำระเงินและแจ้งชำระเงินไม่ทันตามกำหนดเวลาของ Domain High คือต้องชำระเงินภายใน 2 วันโดยนับจากเวลาที่ส่งคำสั่งซื้อแล้วเสร็จเป็นเกณฑ์นับ ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้นและเราได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นแล้ว Domain High จะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนเงินที่ชำระมา

10. การใช้งานอันไม่เหมาะสม

คุณตกลงใจที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ของ Domain High เพื่อเป็นการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ข่มขู่ รังควาน เจตนาทำลายชื่อเสียงหมิ่นประมาท หยาบคาย คุกคาม มุ่งร้าย ลามก อนาจารส่อไปในทางเรื่องเพศ ก้าวร้าวทำให้ผู้อื่นไม่พอใจ ดูหมิ่นศาสนา รวมถึงรูปภาพลามกหรือผิดกฎหมายใดๆ ที่บังคับใช้ด้วยเหตุนี้หากคุณได้ทำการเผยแพร่หรือประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อความรวมถึงรูปภาพใดๆ ที่ กล่าวมาแล้วนั้นและทาง Domain High หรือบุคคลที่สามใดๆ ก็ตามได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือข้อมูลของคุณไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายรวมถึงหนี้สินค่าเสียหายและรายจ่ายอันเกิดขึ้นจากการที่ Domain High หรือบุคคลที่สามต้องสูญเสียไป

11. การรับประกันเนื้อหาบนเว็บไซต์

ไม่ว่าในกรณีใดๆ Domain High ไม่ขอรับประกันรับรองหรือเป็นตัวแทนต่อการนำเสนอเนื้อหาของผู้ใช้งานหรือความคิดเห็นคำแนะนำหรือคำรับประกันใดๆที่ปรากฏ (ไม่ว่าจะแจ้งไว้อย่างชัดเจนหรือบอกเป็นนัยยะทางกฎหมายก็ตามที) ในเว็บไซต์ของเราโดยหมายรวมถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือผู้ติดตามของคุณที่มีการส่งผ่านระบบของเราด้วย

12. ข้อจำกัดความรับผิด

Domain High จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ รวมถึงความเสียหายสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม โดยเฉพาะเจาะจงโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่องที่ตามมาอาการบาดเจ็บทางร่างกายหรือค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากอาการบาดเจ็บของคุณหรือบุคคลที่สามคนใดก็ตาม (รวมถึงผู้ติดตามของคุณด้วย) รวมถึงผลลัพธ์อันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของเราไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมทั้งข้อมูลใดๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือข้อมูลผู้ติดตามของคุณตลอดจนเนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ที่มีการส่งผ่านระบบของเรากล่าวให้เฉพาะเจาะจงลงไปคือ Domain High หรือบุคคลที่สามใดๆ หรือข้อมูลเนื้อหาที่มีการนำเสนอขึ้นมาจะไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ ต่อคุณหรือต่อบุคคลอื่นใดทั้งต่อบริษัทใดๆ ก็ตามที่ต้องประสบกับความสูญเสียเกิดค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมการบาดเจ็บทางร่างกายหรือค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจากความล่าช้าความไม่ถูกต้องความผิดพลาดหรือการเว้นว่างของข้อมูลด้านราคาที่มีการแบ่งสรรปันส่วนกันหรือการส่งต่อกันหรือการกระทำใดๆ อันเกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาหรือเป็นเหตุให้เกิดการไม่ประสบผลสำเร็จหรือการหยุดชะงักหรือการสิ้นสุด

การสมัครเป็นสมาชิก Domain High ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงของโปรแกรมการแนะนำเพื่อนเพื่อรับฟรีเครดิตและการรับเครดิตคืนซึ่งท่านหรือบุคคลที่สามไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกโปรแกรมดังกล่าวได้

13. การชดเชยค่าเสียหายจากการละเมิด

ผู้ใช้งานยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการหรือการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิกอันเนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจหรือการกระทำที่ผิดกฎหมายและผู้ใช้งานจะไม่ยึดให้ Domain High (หรือพนักงานของบริษัททุกคนผู้บริหารของบริษัทผู้ผลิตสินค้าบริษัทสาขาบริษัทร่วมทุนตลอดจนหุ้นส่วนทางกฎหมาย) ต้ องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหายรวมถึงค่าใช้จ่ายของทนายความที่เกิดขึ้นด้วย

14. การชดเชยค่าเสียหายจากการไม่พึงพอใจในสินค้า

Domain High มีการรับประกันความพอใจในสินค้าลูกค้าผู้ใช้บริการ โดยมีเนื้อหาสาระ บทกำหนดสำคัญที่คุณจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอันระบุไว้ใน “เงื่อนไขการแลกเปลี่ยน / คืนสินค้า” ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขนี้

15. การยกเลิกคำสั่งซื้อ

คำสั่งซื้อสามารถจะทำการยกเลิกได้หากสินค้าของท่านยังมิได้ทำการส่งไปถึงท่านหากเมื่อการขอคืนสินค้าหลังจากนั้นจะมีการพิจารณาบนพื้นฐานเป็นกรณีๆ ไปเราจะพยายามรักษาผลประโยชน์ให้สมาชิกอย่างสูงสุดภายใต้ข้อจำกัดที่เรามี โดยคุณสามารถขอให้ Domain High จะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนเงินที่ชำระมา

16. ขอบเขตความรับผิดชอบต่อการจัดส่งสินค้า (Domain)

การสั่งซื้อโดเมนจากเว็บไซต์ จะถือว่าเป็นการสั่งซื้อที่สมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อคุณ ได้ทำการชำระเงินและแจ้งชำระเงินผ่านทางระบบแจ้งยืนยันการชำระเงินภายใน 2 วันหลังจากการส่งคำสั่งซื้อแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่คุณได้ชำระเงินแล้วแต่ไม่ได้แจ้งชำระเงินภายในกำหนด ให้ถือว่าการชำระเงินนั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์ Domain High มีสิทธิ์เต็มที่ที่จะทำการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้นและเราได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นแล้ว Domain High จะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนเงินที่ชำระมา

17. การใช้งานเว็บไซต์

Domain High มิได้รับรองรับประกันหรือเป็นตัวแทนของข้อมูลเนื้อหาใดๆ ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ซึ่งอาจนำไปใช้เพื่อขอบเขตทางกฎหมายของประเทศอื่นใด (นอกเหนือจากประเทศไทย) เมื่อคุณเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราถือว่าคุณได้รับรู้และหมายถึงการแสดงตนต่อ Domain High แล้วว่าคุณมีสิทธิตามกฎหมายในการทำเช่นนั้นและให้ใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ในเว็บไซต์ของเรา

18. บททั่วไป

18.1 ข้อตกลงทั้งหมดเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์ Domain High ทั้งหมดนี้เป็นข้อตกลงเบ็ดเสร็จและเด็ดขาดระหว่างคุณและ Domain High เกี่ยวกับการที่ท่านเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของเราทั้งคุณและ Domain High มิได้ถูกผูกมัดหรือแสดงนัยยะถึงการเป็นตัวแทนรับรองหรือสัญญาใดๆ ที่ไม่ได้บันทึกไว้ในนี้นอกเสียจากจะมีการเอ่ยถึงไว้อย่างเป็นพิเศษข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการของเว็บไซต์ของเราเป็นฉบับปัจจุบันที่ถือเป็นฉบับล่าสุดที่ใช้แทนที่ทุกความรับผิดชอบภาระผูกพันหรือการเป็นตัวแทนที่แล้วๆ มาไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือปากเปล่าก็ตามทีระหว่างคุณและ Domain High ที่เกี่ยวข้องกับการที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของเรา

18.2 การเปลี่ยนแปลงแก้ไข Domain High อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเวลาพึงตระหนักไว้เสมอว่าการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในแต่ละครั้งถือว่าคุณตกลงยินยอมต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้รับการแก้ไขล่าสุดแล้วและถึงแม้ว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขครั้งล่าสุดจะมิได้มีการระบุไว้ก็ตามทีแต่ให้ยึดเอาข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปัจจุบันเป็นสำคัญการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ Domain High ของคุณในแต่ละครั้งจะต้องถือเอาข้อกำหนดและเงื่อนไขล่าสุดเป็นสำคัญและเป็นความรับผิดชอบของคุณเองที่ควรจะเยี่ยมชมหน้าดังกล่าวของเว็บไซต์เป็นระยะๆเพื่อให้ทราบถึงเนื้อหาล่าสุดของข้อบังคับและเงื่อนไขในการใช้งานที่คุณมี

18.3 ความขัดแย้งกรณีที่มีการกำหนดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการในหน้าอื่นที่ขัดแย้งกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ไม่ว่าจะเป็นนโยบายหรือประกาศหรือเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการอื่นใดก็ตามในส่วนที่กำหนดไว้เป็นพิเศษหรือมาตรฐานของเว็บไซต์ให้คุณถือปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่ปรากฏในหน้าอื่นนั้นอย่างเป็นกรณีพิเศษก่อนและข้อกำหนดข้อนั้นจะถือว่าแยกออกจากข้อกำหนดเหล่านี้และไม่มีผลกระทบต่อการมีผลใช้บังคับของข้อตกลงที่เหลือนี้

18.4 การสละสิทธิ์ทั้งคุณหรือ Domain High ไม่สามารถมอบหมาย, ถ่ายโอน, หรือให้สิทธิช่วงในสิทธิของคุณส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดภายใต้ข้อตกลงนี้โดยปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าก่อนได้ยกเว้นแต่จะมีการทำคำสละสิทธิ์ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนและมีการลงนามของบุคคลที่มีอำนาจเพียงพอจากฝ่ายที่อนุญาตให้มีการบอกเลิกสิทธิ์

18.5 การถือครองสิทธิ์ Domain High มีสิทธิขาดในการยกให้โอนสิทธิหรือมอบหมายลิขสิทธิ์และสัญญาผูกมัดทั้งหมดให้ตัวแทนหรือบุคคลที่สามคนอื่นใดก็ได้จะเป็นในแง่ของเงื่อนไขการให้บริการนโยบายและประกาศใดๆ ที่เกี่ยวข้องกันก็ตามที

18.6 การเป็นโมฆะเป็นบางส่วนข้อกำหนดทุกประการรวมถึงเงื่อนไขในการให้บริการนโยบายและประกาศใดๆ ก็ตามที่เกี่ยวเนื่องกันไม่ว่าจะพิจารณาแบบรวมเข้าด้วยกันหรือมีการเกี่ยวโยงกันตามหลักไวยากรณ์ประการใดก็ตามทีจะมีการบังคับใช้เป็นเอกเทศแยกเป็นอิสระจากกันหากมีข้อกำหนดใดของเงื่อนไขในการให้บริการนโยบายหรือประกาศซึ่งเป็นหรือกลายเป็นการไม่สามารถบังคับใช้ขอบเขตอำนาจในการบังคับคดีได้ไม่ว่าจะเป็นการเป็นโมฆะการใช้งานไม่ได้การทำผิดกฎหมายหรือการไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามทีหรือหากศาลหรือเขตอำนาจศาลใดเห็นว่าข้อกำหนดเงื่อนไขของสัญญานี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญานี้ใช้บังคับไม่ได้ให้ใช้ข้อบังคับอื่นใดนอกเหนือจากข้อนั้นๆ เท่าที่สามารถจะใช้ได้และโดยให้ส่วนที่เหลือของสัญญานี้มีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่

18.7 กฎหมายที่บังคับใช้ข้อตกลงนี้ได้รับการควบคุมโดยกฎหมายแห่งประเทศไทยโดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของหลักกฎหมายดังนี้เองคุณจึงเห็นชอบด้วยว่าข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้จะได้รับการแก้ไขด้วยศาลสูงที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครประเทศไทยเท่านั้นและดังนี้เองคุณจึงได้อนุญาตและยอมรับต่ออำนาจศาลดังกล่าวในการฟ้องร้องข้อโต้แย้งหรือข้อเรียกร้องใดๆอันเกิดขึ้นจากการเกี่ยวพันกับเว็บไซต์ของเราหรือเงื่อนไขในการให้บริการข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันรวมไปถึงประกาศนโยบายหรือเนื้อหาสาระข้อมูลอื่นใดที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความเกี่ยวโยงกัน

18.8 ความคิดเห็นหรือข้อสงสัยหากคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามประการใดเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือเงื่อนไขการให้บริการนโยบายและประกาศหรือแนวทางที่เราบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณก็ตามกรุณาติดต่อเราได้ทันที

19. นโยบายความเป็นส่วนตัว

Domain High มีการกำหนดกฎเกณฑ์ตามนโนบายความเป็นส่วนตัว อันเกี่ยวเนื่องผูกพันกับเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ดังรายละเอียดใน “นโยบายความเป็นส่วนตัว” ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขนี้

20. นโยบายการชำระเงิน

Domain High ขอแจ้งให้คุณทราบถึงข้อตกลงที่มีความสำคัญมากคือ คุณจะต้องชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร ในนามนิติบุคคลคือ “หจก. ไอดีอีเอ” ซึ่งเป็นบัญชีธนาคาร ของ Domain High เท่านั้น หากมีการจ่ายเงินให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น Domain High จะไม่รับผิดชอบต่อบรรดาความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

20.1 เมื่อชำระเงินเสร็จแล้ว คุณจะต้องแจ้งให้ Domain High ทราบผ่านทางระบบ "แจ้งยืนยันการชำระเงิน" บน www.DomainHigh.com เท่านั้น โดยต้องระบุเลขหมายการสั่งซื้อ, ชื่อ และข้อมูลของผู้ชำระเงิน ไว้ให้ติดต่อกลับได้ โดยที่การชำระเงินและการแจ้งชำระเงินต้องกระทำให้แล้วเสร็จภายใน 2 วันหลังจากที่ทำการสั่งซื้อ หากผู้จ่ายเงินยังไม่ได้แจ้ง ทางร้านจะถือว่าการชำระเงินนั้นๆ ยังไม่สมบูรณ์ซึ่งอาจทำให้ท่านถูกยกเลิกการให้บริการที่สั่งซื้อไว้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้นและเราได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นแล้ว Domain High จะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนเงินที่ชำระมา

20.2 สำหรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตทางอินเตอร์เน็ต กรุณาอ่านเพิ่มเติม "ข้อตกลงและเงื่อนไขการทำธุรกรรมออนไลน์" ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในเงื่อนไขนี้

21. การสิ้นสุด

คุณต้องปฏิบัติตามและยึดเอาเงื่อนไขในการให้บริการทั้งหมดนี้เป็นสำคัญเมื่อคุณเข้าใช้งานในเว็บไซต์ของ Domain High และ/หรือเมื่อคุณทำการลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกหรือระหว่างการดำเนินการซื้อของคุณข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการทั้งหมดนี้หรือแม้เพียงข้อหนึ่งข้อใดก็ตามทาง Domain High อาจจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือตัดออกโดยไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าการปฏิเสธความรับผิดชอบการอ้างสิทธิข้อจำกัดของความรับผิดชอบการชดเชยกฎหมายที่นำมาบังคับใช้การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการจะยังคงมีผลอยู่อย่างสมบูรณ์ถึงแม้จะมีการยกเลิกหรือสิ้นสุดส่วนใดส่วนหนึ่งไปก็ตามที

ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าถือเป็นความลับ และเราจะสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าได้เท่าที่บทบัญญัติอนุญาตไว้หรือตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น